OWU

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe - Step Group Industry

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE STEP GROUP INDUSTRY

1. INTERPRETACJA

Do warunków handlowych (jeśli nie jest to inaczej wskazane w tekście) mają zastosowanie następujące definicje:
Kupujący: nabywający towary i/lub usługi
Dostawca: Step Group Industry lub inny podmiot z grupy Step Group Industry
Kontrakt: umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Dostawcą na dostawę towarów I/lub usług
Warunki: niniejsze warunki handlowe
Informacje Poufne: wszystkie informacje dotyczące biznesu i finansów stron włączając, ale nie ograniczając do:
metod biznesowych, informacji finansowych, cen, upustów, działań biznesowych, finansowych, marketingowych, planów rozwoju, pracowników, list klientów, systemów komputerowych i oprogramowania, know-how lub innych spraw związanych z towarami lub produktami i usługami; dostarczonymi lub zyskanymi przez którąkolwiek ze Stron; informacji dotyczących relacji którejkolwiek ze Stron ze swoimi obecnymi lub potencjalnymi klientami oraz potrzeb i wymagań tych klientów
Towary: towary dostarczone lub towary, które mają być dostarczone przez Dostawcę do Kupującego zgodnie z Kontraktem
Strony: Kupujący i Dostawca
Usługi: usługi dostarczone lub usługi, które mają być dostarczone przez Dostawcę do Kupującego zgodnie z Kontraktem
Usługi Integratora: usługi polegające wyłącznie na koordynacji działań Usługodawcy wskazanego uprzednio przez Klienta.
2. PODSTAWY KONTRAKTU
a) Jakakolwiek wycena przedstawiona Kupującemu przez Dostawcę nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do współpracy i nie jest wiążąca dla Dostawcy, dopóki zamówienie Kupującego nie zostanie potwierdzone pisemnie przez Dostawcę.
b) Kupujący może złożyć zamówienie pocztą, faksem, mailem, przez internetowy system sprzedaży lub przez telefon, a Dostawca może je zaakceptować.
c)Każdy kontrakt zawarty zgodnie z paragrafem 2b) powyżej podlega tym warunkom, o ile Strony nie postanowiły inaczej w zawartym Kontrakcie.
d) Wszelkie zmiany oraz zastrzeżenia dotyczące warunków muszą być dokonane pisemnie dla ich ważności, przez osobę autoryzowaną przez Dostawcę.
e)Każdy przypadek, gdy Dostawca dokonuje jedynie koordynacji usługi nie wykonując jej bezpośrednio, traktuje się jako usługę Integratora.
f)Wszelkie błędy drukarskie, urzędowe lub inne błędy lub pominięcia w oferty z racji, ulotkach sprzedażowych czy w potwierdzeniu zamówienia, listach i fakturach przekazanych Kupującemu, mogą być przez Dostawcę poprawione bez jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań z jego strony.
g) Żadna informacja włączając, ale nie ograniczając do: zestawień, opisów, szczegółów dotyczących wagi i /lub wymiarów, gwarancji, warunków i sugestii zawartych w katalogach, cenników, reklam lub innych pisemnych zestawień i komunikacji werbalnej nie powinna być uważana za różniącą się i przeważać nad niniejszymi warunkami w jakikolwiek sposób.

3. CENA

a)Jeśli nie jest to inaczej uzgodnione przez Strony, cena za towary powinna być ceną z cennika Dostawcy na dzień wysyłki.
b)Dostawca, informując Kupującego przed potwierdzeniem dostarczenia towarów, zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen towarów i/lub usług w celu odzwierciedlenia podwyżki wywołanej czynnikami od niego niezależnymi włączając, ale nie ograniczając do: wahań kursów walutowych, znacznej podwyżki kosztów pracy, materiałów lub innych kosztów włączając bez ograniczeń podwyżki przekazane Dostawcy przez Producentów.
c)Kupujący ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku strat, kosztów czy wydatków poniesionych przez Dostawce z winy Kupującego pośrednio czy bezpośrednio, w przypadku zmiany przez niego daty dostawy, zmiany w ilości i specyfikacji towaru, w przypadku niedostarczenia wymaganych informacji czy instrukcji.
d)Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.
e)Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia według uznania opłaty za minimalną wartość zamówienia.

4. DOSTAWA

a)Dostawca jest wyłącznie dystrybutorem fabryki (zwanej Integrator) i nie ponosi odpowiedzialności za zmianę warunków cenowych i terminu dostaw towarów wynikłych z winy Integratora, o których ma obowiązek każdorazowo poinformować Kupującego w formie pisemnej w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany. Dostarczenie przez Dostawcę Towarów i Usług z opóźnieniem wynikłych z winy Fabryki (Integrator) nie będzie podstawą dla Kupującego do wysuwania żadnych finansowych roszczeń wynikłych z dodatkowych ze strat, kosztów przestoju i innych kosztów z tym związanych. Dostawca może dostarczyć towar wcześniej podając uzasadnioną informację Kupującemu.
b)Jeśli Dostawca nie uzgodnił inaczej w formie pisemnej, towary są dostarczane z miejsca Dostawcy, a cena nie zawiera kosztów transportu, dodatkowych opakowań i ubezpieczenia do miejsca odbioru towaru przez Kupującego.
c)Jeśli Kupujący nie wywiąże się z odbioru towarów lub z potwierdzenia wykonanych usług lub też nie udzieli odpowiednich instrukcji przed dostawą lub nie poda innej daty dostawy bez szkody dla innych dostępnych środków zaradczych, Dostawca może :przechowywać towary do czasu realizacji dostawy i naliczyć Kupującemu koszty magazynowania i ubezpieczenia towaru lub
sprzedać towary po możliwie najlepszej dostępnej cenie, w którym to przypadku Kupujący poniesie koszty różnicy w cenie która powinna być zapłacona Dostawcy zgodnie z kontraktem i jako aktualnie uzyskana. Zasady te powinny również obowiązywać jeśli Kupujący zobowiązał się do odbioru towaru od Dostawcy, a nie zrobił tego w ciągu 21 dni po poinformowaniu go przez Dostawcę, że takie towary są gotowe do odbioru.

d)informacja pisemna o niepełnej dostawie i/lub o uszkodzeniu towaru w czasie transportu musi być przekazana przewoźnikowi w czasie dostawy z wyszczególnieniem braków i/lub uszkodzeń lub Dostawcy w ciągu 7 dni od daty dostawy towaru, pod rygorem uznania utarty prawa do takiej reklamacji,
e)Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem Kupującego muszą być złożone do Dostawcy w formie pisemnej, w ciągu 14 dni od daty dostawy, pod rygorem uznania utraty prawa do takiej reklamacji,
f)Towary zamówione błędnie mogą być zwrócone na podstawie pisemnej zgody Dostawcy, a Dostawca jest upoważniony do pobrania opłaty za wszelkie straty z powody błędu Kupującego. Właściwie zatwierdzone zwroty mogą być przesłane do dostawcy na koszt Kupującego.
g)Jeśli Kupujący jest upoważniony do zwrotu towaru z jakiegokolwiek powodu, taki zwrot musi nastąpić w ciągu 6 tygodni od daty dostawy. Przedłużenie tego okresu może nastąpić na podstawie pisemnej zgody Dostawcy.
h)W przypadku, kiedy towary są trzymane przez Dostawcę dla Kupującego w oczekiwaniu na zamówienie Kupującego, Dostawca może powiadomić Kupującego aby zrealizował ich odbiór lub zaakceptował wysyłkę wszystkich pozostałych towarów, w zależności od tego które rozwiązanie jest właściwsze, w ciągu 6 miesięcy od daty takiego powiadomienia. Wszelka zaległa zapłata na dzień wygaśnięcia tego okresu musi być niezwłocznie uiszczona.
i)Dostawca jest upoważniony do odwołania potwierdzonego zamówienia lub wycofania Dostawy, jeśli Kupujący nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec Dostawcy.
j)Dostawca ma prawo uważać, że jakakolwiek osoba podpisująca potwierdzenie dostawy w imieniu Kupującego ma do tego stosowne upoważnienie.

5. ZAPŁATA

a) Termin zapłaty powinien być istotnym punktem kontraktu. W przypadku gdy Kupujący nie dokona zaległej zapłaty dotyczącej kontraktu pomiędzy nim a Dostawcą, Dostawca jest upoważniony do zakończenia kontraktu i nie jest zobowiązany do dokończenia części kontraktu, która nie została jeszcze wykonana ani do zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi.
b)Jeśli Kupujący nie wywiąże się z zasad zapłaty za jakąkolwiek fakturę, Dostawca może według własnego uznania domagać się niezwłocznie którejkolwiek lub wszystkich zaległych zapłat.
c)Jeśli Kupujący nie wywiąże się z zapłaty do daty płatności, Dostawca bez szkody dla innych praw i rozwiązań jest upoważniony do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych.
d)Dostawca zastrzega sobie prawo do uregulowania długów Kupującego w związku z jakimkolwiek kontraktem kwotami, które on sam zalega Kupującemu z jakiegokolwiek powodu.

6. GWARANCJA I RĘKOJMIA

a)Wszelkie postanowienia dotyczące gwarancji i uprawnień z rękojmi wynikające z przepisów prawa (o ile ich wyłączenie jest dozwolone) lub też wynikające z wcześniejszego sposobu pracy czy zasad handlowych), a odnoszące się do jakości towarów lub ich dostosowania do konkretnego przeznaczenia lub też odnoszące się do zgodności towarów z ich opisem czy próbkami, niniejszym nie mają zastosowania.
b)Dostawca (w związku z kontraktem, deliktem) nie ponosi odpowiedzialności za zgubę, zniszczenie lub za jakiekolwiek widoczne wady jakościowe lub stan towarów przed dostawą lub za jakąkolwiek reklamację dotyczącą przypadku, w którym jakikolwiek produkt dostarczony zgodnie z kontraktem posiada defekt, został zgubiony, uszkodzony lub też nie spełnia warunków kontraktu lub też za niedostarczenie towarów, jeżeli reklamacje dotyczące powyższych przypadków nie są przedstawione Dostawcy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dostawy.
c)Jeśli reklamacja Kupującego jest uzasadniona zgodnie z paragrafem 6(b), Dostawca zobowiązuje się w zależności od własnego wyboru zastąpić lub naprawić produkt lub jego część, a Kupujący akceptuje to zastąpienie lub naprawę i jego roszczenia są w pełni zaspokojone.
d)W przypadku towarów wytwarzanych przez Dostawcę lub usług dostarczanych przez Dostawcę, jeśli w ciągu 12 miesięcy od dostawy w jakimkolwiek produkcie lub usłudze zostanie wykryta wada Dostawca, według uznania albo udzieli kredytu kupieckiego Kupującemu na całą sumę zapłaconą przez niego za takie towary albo naprawi lub ponownie wykona usługę nieodpłatnie, w miejscu wskazanym przez Kupującego oryginalnie, pod warunkiem, że za takie towary, czy usługi została dokonana zapłata
e)W przypadku gdy towary nie są wytwarzane przez Dostawcę, Dostawca w możliwym zakresie przekazuje Kupującemu wszelkie prawa z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta pod warunkiem, że towary zostały zaakceptowane i zapłacone.
f)W celu skorzystania z praw zawartych w paragrafie 6(d) Kupujący w ciągu 7 dni od pojawienia się takich wad lub defektów lub ich zdiagnozowania poinformuje Dostawcę i na jego pisemne polecenie, zwróci uszkodzone towary do Dostawcy.
g)Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z wadami wynikłymi z działań, zaniedbań lub błędów Kupującego, jego pracowników, agentów włączając, ale nie ograniczając do zużycia podczas eksploatacji, celowego zniszczenia, zaniedbania, nieodpowiednich warunków pracy, niedostosowania się do instrukcji dostawcy czy producenta, nieodpowiedniego użycia, nieodpowiedniej instalacji czy naprawy lub użycia nieodpowiednich smarów.
h)Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne porady lub rekomendacje udzielane przez jego pracowników, reprezentantów, agentów, subkont aktorów co do przechowywania, zastosowania, używania lub za jakiekolwiek oświadczenia lub czynności związane z towarami i usługami, które nie zostały potwierdzone pisemnie.
i)W przypadku dostarczania próbek produktów do Kupującego i dalszych zamówień takich samych produktów i w przypadku, gdy takie próbki są zaakceptowane po ich otrzymaniu, Kupujący polega tylko i wyłącznie na własnej opinii o tychże próbkach, a sprzedaż tych produktów jest traktowana jak sprzedaż próbek. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku reklamacji związanych z takimi towarami, o ile są zgodne z zaakceptowanymi próbkami.

7. ODSZKODOWANIE

a) Kupujący zapewni Dostawcy całkowite i skuteczne odszkodowanie za wszelkie koszty, reklamacje, żądania, straty czy zobowiązania wniesione przeciwko Dostawcy lub przez niego poniesione, a wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z przekroczenia lub z domniemania przekroczenia praw patentu, znaku towarowego, nabytych praw i intelektualnych praw własności w związku z importem, produkcją czy sprzedażą towarów, jeśli te czynności były wykonywane na specjalne zamówienie lub wymogi Kupującego.
b)Kupujący zapewni Dostawcy całkowite i skuteczne odszkodowanie za wszelkie straty lub zobowiązania, które są poniesione przez Dostawcę jako rezultat zaniedbań Kupującego lub jego agentów, w trakcie odbierania towaru od Kupującego.

8. RYZYKO I WŁASNOŚĆ

a) Towary pozostają własnością Dostawcy do czasu uiszczenia przez Kupującego zapłaty za towary i usługi dostarczone lub które mają być dostarczone. Do tego czasu Kupujący przetrzymuje towary jako depozytariusz, trzyma je oddzielnie od towarów należących do Kupującego lub osób trzecich, a także przechowuje je w odpowiedni sposób, chroni je i oznacza jako towary należące do Dostawcy. Po upływie ustalonego terminu płatności Dostawca, według swego wyboru, może nadal żądać zapłaty za Towary lub zwrotu Towarów przez Kupującego, na jego koszt.
b)Kupujący ponosi ryzyko związane z Towarami od czasu ich dostarczenia do Kupującego lub do innego podmiotu trzeciego wskazanego przez Kupującego, jak również po upływie 7 dni od zawiadomienia przesłanego przez Dostawcę informującego, że towary są gotowe do odbioru. Ryzyko przechodzi także na Kupującego, jeżeli Kupujący lub podmiot trzeci wskazany przez Kupującego bez powodu nie wywiąże się z zaakceptowania dostawy po terminie dostarczenia Towarów.
c)Kupujący niniejszym udziela Dostawcy, jego pracownikom, agentom i subkontraktorom nieodwołalnej zgody na wejście do pomieszczeń, gdzie Towary są przechowywane, aby ponownie zostały przejęte lub sprawdzone.
d)W przypadku, gdy na terenie Kupującego istnieje magazyn konsygnacyjny Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do wejścia na teren Kupującego w każdym czasie, w celu usunięcia magazynu, gdy zdecyduje, że istnieje ryzyko braku zapłaty, nieautoryzowanego wykorzystania lub usunięcia Towarów z magazynu.

9. INFORMACJE POUFNE
Każda ze Stron z uwagi na informacje poufne niniejszym zgadza się:
a)utrzymywać informacje poufne w bezwzględnej tajemnicy i sekrecie,
b)nie wykorzystywać informacji poufnych chyba, że dotyczy to korzystania z praw i wypełnienia zobowiązań niniejszego kontraktu,
c)nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim, przy czym jakikolwiek podmiot z Step Group Industry
nie będzie uważany za podmiot trzeci,
d)ograniczyć ujawnianie informacji poufnych do informacji istotnych i potrzebnych pracownikom lub innym osobom, które potrzebują takich informacji w celu wypełniania swoich obowiązków tak, jak jest to zawarte w kontrakcie oraz upewnić się, że tacy pracownicy lub inne osoby są świadome faktu, iż informacje te są poufne.

10. ZAKOŃCZENIE I ODWOŁANIE UMOWY
a)Dostawca może odstąpić od realizacji Kontraktu w każdym czasie jeśli: Kupujący jest bankrutem (jest niewypłacalny) lub złożył wierzycielom propozycję otwarcia postępowania naprawczego,
. na majątku Kupującego jest ustanowiony zarządca komisaryczny, likwidator, syndyk masy upadłościowej, kurator
. Kupujący deklaruje lub grozi zaprzestaniem działalności biznesowej,
. istnieje sądowy nakaz zajęcia własności Kupującego lub inne postępowanie obciążające majątek Kupującego,
. Kupujący przekroczy postanowienia kontraktu i nie naprawi takich naruszeń w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia, bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych,
. do wskazanego dnia płatności nie została zapłacona w całości jakakolwiek faktura wystawiona poprawnie przez Dostawcę na Kupującego.
b)Prawo do zakończenia kontraktu przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami paragrafu 10 zawiera prawo do zawieszenia jakichkolwiek dalszych dostaw i/lub usług, które miały być wykonane zgodnie z kontraktem.
c)Po zakończeniu umowy, jeśli jakiekolwiek towary zostały dostarczone do Kupującego, a nie zostały zapłacone natychmiast powstaje należność do zapłaty, bez względu na jakiekolwiek wcześniejsze porozumienia w tym zakresie dokonane.
d)Kupujący bez porozumienia pisemnego z Dostawcą nie może anulować zamówienia, które zostało zaakceptowane przez Dostawcę. W przypadku anulowania lub przerwania zamówienia, Kupujący rekompensuje Dostawcy wszystkie straty włączając, ale nie ograniczając do utraty zysku, kosztów, opłat i wydatków poniesionych przez Dostawcę jako wynik takiego anulowania lub przerwania.

11.SIŁA WYŻSZA

Dostawca nie odpowiada względem Kupującego, a kontrakt nie jest naruszony, w przypadku opóźnienia lub niedopełnienia postanowień kontraktu, jeśli miało to miejsce z przyczyn niezależnych od Dostawcy włączając, ale nie ograniczając do następujących zdarzeń:
a)eksplozja, nawałnica, pożar, wypadek;
b)wojna lub groźba wojny, sabotaż, powstanie, zamieszki cywilne, rekwizycja;
c)zmiany aktów prawnych, wprowadzenie restrykcji lub zakazów lub innych środków podjętych odpowiednie organy państwowe lub samorządowe;
d)zmiany regulacji dotyczących importu i eksportu oraz wprowadzone embarga;
e)strajki, blokady lub inne działania tego rodzaju;
f)braki w dostarczaniu energii elektrycznej lub awarie maszyn;
g)braki w Dostawach z przyczyn wskazanych wyżej.

12.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
a) Odpowiedzialność Dostawcy za szkodę wynikającą z kontraktu jest ograniczona do wartości produktów i/lub usług w stosunku do których taka odpowiedzialność powstała,
b)Dostawca nie jest odpowiedzialny w żadnych okolicznościach za utratę produkcji, zysku, kontraktów, obrotów lub oczekiwanych oszczędności, za wzrost kosztów operacyjnych, lub innych strat finansowych, ekonomicznych czy też za jakąkolwiek niebezpośrednią stratę poniesioną przez Kupującego czy przez podmiot trzeci będących w kontrakcie z Kupującym,
c)Jeśli Dostawca zobowiąże się do wykonania usługi zgodnie z projektem i/lub specyfikacją i/lub instrukcją Kupującego, dostawca nie odpowiada za żadną stratę wynikłą w części lub w całości z zastosowania takiego projektu, specyfikacji czy instrukcji,
d)W przypadku usługi Integratora Dostawca nie odpowiada za jakość ani terminowość usługi wykonanej przez Wykonawcę usługi. Jeżeli wraz z taką usługą dostarczane są produkty (np. części zamienne) wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność, w tym jakościową, Dostawcy za te produkty.

13.POSTANOWIENIA OGÓLNE
a)Kupujący może przenieś prawa lub obowiązki wynikające z kontraktu tylko na podstawie pisemnej zgody Dostawcy,
b)Każde zawiadomienie przekazane jednej stronie przez drugą powinno być w formie pisemnej, zaadresowane na główny adres lub adres podany do korespondencji,
c)Jeśli którakolwiek część lub części kontraktu zostanie uznane przez odpowiedni organ za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień,
d)Kontrakt podlega prawu polskiemu i właściwości sądu dla siedziby Dostawcy,
e)Dostawca w celu sprawdzenia kondycji finansowej Kupującego ma prawo przekazać informacje o Kupującym do wywiadowni gospodarczej.

Obowiązuje od 01.01.2018 r